Persondata

Politik for behandling af personoplysninger hos LOUD (Kulturradio Danmark A/S):

1 Ansvarlighed
1.1 Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vores samarbejdspartnere på vegne af os et begrænset antal personoplysninger om dig.
1.2 I denne persondatapolitik beskrives en række forhold omkring vores behandling, brug og videregivelse af disse personoplysninger.

2 Dataansvarlig
2.1 Dataansvarlig er:
Kulturradio Danmark A/S
CVR-nummer 40780459
Vestergade 165D, 2.
5700 Svendborg
(”LOUD”, ”vi”, ”os”, eller ”vores”).
T: +45 32 42 17 14
E: kontakt@radioloud.dk
W: www.loud.land
2.2 LOUD er en licensfinansieret public servicevirksomhed.
2.3 LOUD stiller dele af vores indhold til rådighed på denne hjemmeside.

3 Kategorier af personoplysninger og registrerede
3.1 Vi indsamler og behandler typisk følgende kategorier af personoplysninger om dig:
• Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, din IP-adresse, hvilke områder af hjemmesiden du får adgang til, hvor længe du bliver på en side, hvilke hyperlinks og indhold du klikker på, og den viste side og foregående sidevisninger
• Hvilken type af enhed du har anvendt til at tilgå hjemmesiden (f.eks. tablet, smartphone, pc, mv.)
• Browser type, browser ID og sprog-indstilling på enhed
• Hvilken hjemmeside, der henviste dig til det givne LOUD-produkt
• Hvilke podcast du anvender, tidspunkt, varighed og antal besøg

3.2 Vi indsamler og behandler typisk personoplysninger om følgende personkategorier:
• Lyttere
• Besøgende

3.3 Vi indsamler og behandler udelukkende personoplysninger i journalistisk øjemed.
3.4 Derudover benytter vi på vores hjemmeside embedded indhold. Hvis dine cookieindstillinger gør, at du får vist dette indhold, så svarer det til, at du besøger hjemmesiden fra den embeddede indholdsleverandør. Her gælder deres privatlivs- og cookie-politik.

4 Formål
4.1 Journalistisk øjemed
• Den behandling af personoplysninger, som LOUD foretager udelukkende i journalistisk øjemed, er i vidt omfang undtaget fra databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens bestemmelser. Så-dan undtagelse sigter på den automatiske behandling af personoplysninger, som udelukkende foretages som led i journalistisk virksom-hed – herunder måling af brug af vores programmer og hjemmeside, der bliver brugt til redaktionel udvikling.
• Journalistisk øjemed er virksomhed med henblik på at oplyse almenheden.
• Foretages der behandling af personoplysninger, som ikke sker i journalistisk øjemed, vil sådan behandling ske i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
• Databeskyttelsesforordningens kapitel II-VII og kapitel IX og data-beskyttelsesloven finder ikke anvendelse for behandling af person-oplysninger, som udelukkende sker i journalistisk øjemed.

4.2 Offentligt tilgængelige informationsdatabaser
• LOUDs hjemmeside, www.loud.land, er anmeldt til Pressenævnet og Datatilsynet som en offentligt tilgængelig informationsdatabase.
• Indholdet på www.loud.land omfattes af lov om massemediers in-formationsdatabaser og medieansvarsloven.
• Behandlingen af personoplysninger, der er offentligt tilgængelige på loud.land er undtaget fra databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens anvendelsesområde, dog finder bestemmelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 28 (om brug af databehandlere), artikel 32 (om behandlingssikkerhed) og kapitel 8 (om retsmidler, ansvar og sanktioner) stadig anvendelse.

4.3 Redaktionelle informationsdatabaser
• LOUDs redaktionelle informationsdatabaser er anmeldt til Datatilsynet som redaktionelle informationsdatabaser.
• Indholdet i LOUDs redaktionelle informationsdataser omfattes af lov om massemediers informationsdatabaser og medieansvarsloven.
• Redaktionelle informationsdatabaser drives alene som led i journalistisk eller redaktionelt arbejde med henblik på offentliggørelse i et massemedie.
• Behandlingen af personoplysninger, der sker ved anvendelse af LOUDs redaktionelle informationsdatabaser er undtaget fra databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens anvendelsesområde, dog finder bestemmelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 28 (om brug af databehandlere), artikel 32 (om behandlingssikkerhed) og kapitel 8 (om retsmidler, ansvar og sanktioner) stadig anvendelse.

5 Generelle behandlingsregler og -principper
5.1 Behandlingsprincipper
5.1.1 Vi vil behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede.
5.1.2 Vores behandling af personoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål,
5.1.3 Vi behandler personoplysninger ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles,
5.1.4 Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.
5.1.5 Vi behandler personoplysninger ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysninger skal opbevares på en sådan må-de, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles, og
5.1.6 Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for Personoplysninger, herunder skal de beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

5.2 Risikoanalyse
5.2.1 Vi skal i forbindelse med vores sagsbehandling gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, som konkret er forbundet med vores behandling af personoplysninger.
5.2.2 Vi har gennemført en risikoanalyse, som ligger til grund for denne Persondatapolitik.
5.3 Dataansvarlig
5.3.1 For personoplysninger om dig, som bruger af vores hjemmeside, vil vi agere som dataansvarlig.
5.4 Databehandlere
5.4.1 Vi anvender udelukkende eksterne virksomheder til at foretage den tekniske drift af vores tjenester og systemer. Disse virksomheder agerer i nogle tilfælde som databehandler for os.
5.4.2 Databehandleren handler alene efter instruks fra os.
5.4.3 Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.
5.4.4 Vores databehandlere benytter i visse tilfælde underdatabehandlere til at behandle personoplysninger, som LOUD er dataansvarlig for. Underdatabehandlere kan være etableret i og uden for EU/EØS, herunder i USA.
5.5 Overførsel af personoplysninger til tredjelande
5.5.1 LOUDs behandling af personoplysninger finder som udgangspunkt sted in-den for EU.
5.5.2 Hvis det er nødvendigt at overføre personoplysninger til et tredjeland eller international organisation, der er placeret uden for EU/EØS, sikrer vi os forinden overførslen af personoplysninger til det pågældende tredjeland eller internationale organisation, at overførslen sker til et tredjeland, hvor EU-Kommissionen har truffet afgørelse om, at beskyttelsesniveauet i det pågældende tredjeland eller den internationale organisation er tilstrækkeligt (dvs. til ”sikre” tredjelande/organisationer) eller at overførslen sker på et andet grundlag, der sikrer, at overførslen af personoplysninger sker på en måde, der udgør tilstrækkelig garanti for, at personoplysninger er beskyttet, herunder evt. ved anvendelse af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse.
5.6 Anden videregivelse
5.7 Der videregives derudover personoplysninger til leverandører af podcast for at sikre den redaktionelle udvikling.

6 Opbevaringsperioder og sletning
6.1 Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
6.1.1 En række andre hensyn samt særregler indebærer, at personoplysninger ikke altid bør eller ikke må slettes førend, der er gået et bestemt tidsrum.
6.1.2 Derfor foretager vi altid en konkret vurdering af, hvor længe personoplysninger skal opbevares, inden de slettes.
6.1.3 For så vidt angår de oplysninger, vi indsamler til redaktionel udvikling, vil vi opbevare dem, så længe vi producerer podcasts, da det er vigtigt for os at kunne lære af fortiden. Dog bliver oplysningerne opbevaret i en form, der ikke kan henføres til en konkret person.

7 Ændring af persondatapolitikken
7.1 LOUD kan til enhver tid og ændre denne Persondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der orientering vores brugere på www.loud.land. Vores nye persondatapolitik vil herefter være gældende for din brug af LOUD.

8 Henvendelser
8.1 Hvis du har spørgsmål til nærværende Persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til os på følgende e-mailadresse: kontakt@radioloud.dk

9 Datatilsynet
9.1 Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over LOUDs indsamling og behandling af dine personoplysninger:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. 1300 København K
Telefon 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Senest opdateret den 1. maj 2021.

Se desuden:
Retningslinjer for sociale medier
Personoplysninger i forbindelse med ansættelser