Tolkeområdet skal under lup

Døve, hørehæmmede og døvblinde har svært ved at finde den rette indgang til tolkning, mener Social- og Indenrigsministeriet. Derfor bliver der nu formodentlig gjort noget ved hele tolkeområdet.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Pixabay

Inden jul afholdt Danske Døves Landsforbund møde med Børne- og Socialminister Mai Mercado med fokus på blandt andet tolkeområdet. Forbundet, der repræsenterer døve tolkebrugere, bad om at få ministeriets opmærksomhed og overblik over den nuværende tolkesituation. Og nu har Social- og Indenrigsministeriet reageret. Det første spadestik til en omorganisering af tolkeområdet er taget.

Helle Fich Pedersen, specialkonsulent, skriver i en mail til LOUD:

– Et internt analysearbejde i det tidligere Social- og Indenrigsministerium har vist, at ansvarsfordelingen mellem sektorer for tildeling af tolkeydelser opleves uklar af både borgere og i et vist omfang myndigheder. Derfor har regeringen nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal afsøge mulighederne for en omorganisering af området for tolkning til mennesker med hørehandicap.

Lige nu er tolkeområdet organiseret under tre store myndigheder og et væld af små sektorer. De tre store myndigheder er jobcentrene (beskæftigelse), DNTM (socialområdet) og STUK (uddannelsesområdet). De mange små myndigheder er f.eks. hospitaler, institutioner, politi m.m.

Ønsker en samlet indgang til tolkning
Den tværministerielle arbejdsgruppe skal på den baggrund, at ansvarsfordelingen er uklar, beskrive den aktuelle situation for tolkning på tværs af sektorer samt opstille mulige modeller for en fremtidig organisering. Arbejdsgruppen skal bl.a. se på mulighederne for at etablere én indgang til tolkning.

Der er, ud over den tværministerielle arbejdsgruppe, nedsat en følgegruppe bestående af bl.a. brugerorganisationer, som ventes at mødes to gange for at give input til arbejdet. Her kan det forventes, at brugerorganisationerne har mange forskellige interesser, så det bliver formodentlig op til den tværministerielle arbejdsgruppe at sætte retningen for fremtidens tolkemarked.

Tolkeområdet skal muligvis omorganiseres
Formålet med hele arbejdet er at skabe et beslutningsgrundlag for en omorganisering af tolkeområdet, der kan sikre en bedre indsats for borgerne og en mere effektiv ressourceanvendelse.

– I afsøgningen af mulige modeller vil der blive lagt vægt på muligheder for at sikre borgerne en mere enkel, smidig og omkostningseffektiv adgang til tolkning på tværs af sektorer, ligesom der vil være fokus på muligheder for at sikre tolkningens kvalitet samt på brugernes medindflydelse, slutter specialkonsulenten af med at skrive.

Arbejdet forventes afsluttet medio 2018. Her skal arbejdsgruppen være klar med en rapport, der skal videregives til regeringens økonomiudvalg, som derefter skal arbejde med lovændringer.

Det forventes, at en omorganisering træder i kraft i løbet af 2019.

FAKTABOKS: DE REPRÆSENTERER BRUGERORGANISATIONERNE

Følgegruppen skal mødes i marts og maj 2018. Gruppen består af:

  • DDL, Danske Døves Landsforbund (taler på vegne af tolkebrugere)
  • Høreforeningen (taler på vegne af tolkebrugere)
  • FDDB, Foreningen af Danske DøvBlinde (taler på vegne af tolkebrugere)
  • CI-foreningen (taler på vegne af tolkebrugere)
  • Skopos (taler på vegne af tolke)
  • FTT, Foreningen for TegnsprogsTolke (taler på vegne af tolke)
  • CFD (taler på vegne af tolkefirmaer)
  • Riinette Askgaard (taler på vegne af selvstændige tolke)

Derudover er KL, Danske Regioner, DNTM, Den Nationale Tolkemyndighed, Castberggaard og UCC (tolkeuddannelserne) inviteret.

Kilde: Danske Døves Landsforbund