Forskel på ordforrådsudviklingen hos hørehæmmede børn og normalthørende børn

En ny artikel, der netop er blevet publiceret i tidsskriftet International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, er skrevet på baggrund af Decibels 3-årige AVT-projekt, der blev afsluttet i 2016. Her fremhæves der bl.a., at selv om børn, der har fået CI og høreapparater klart har haft gavn af det 3-årige AVT-forløb, så er deres ordforråd ikke på niveau med normalthørende børn.

Tekst: Cathrine Mejdal
Foto: Pixabay

Artiklen er skrevet af bl.a. Lone Percy-Smith og overlæge og professor Per Cayé-Thomasen, der i kraft af sin ekspertise inden for CI-området har været med til at udstikke kliniske retningslinjer for både operation såvel som det sproglige udbytte af CI. Forfatterne ser i artiklen på forskelle og ligheder mellem tidlig ordforrådsudvikling hos børn med høreapparater/benforankrede høreapparater sammenlignet med børn med CI i et 3-årigt AVT-forløb (Audio-Verbal-Therapy, red.).

Konklusionerne i artiklen er draget på baggrund af de 36 børn med CI og 19 børn med høreapparater, som sammen med deres forældre deltog i Decibels AVT-projekt.

Der er forskel på ordforrådet hos børn med CI/høreapparater og normalthørende børn
Forfatterne har i artiklen valgt at sætte fokus på det faktum, at der ikke tidligere er blevet set på, hvorvidt effekten af AVT-genoptræningen giver bonus hos børn med let til moderat hørenedsættelse i forhold til børn med CI. For at kunne måle effekten har forfatterne til artiklen valgt at sammenligne testresultater hos begge grupper, der har gennemgået 3 år med AVT.

Resultatet af målingen viste, at der er ingen større forskel i ordforrådsudviklingen hos begge grupper af børn med hørenedsættelse – uanset hvilken høreteknik, man har brugt til at afhjælpe deres hørenedsættelse.

Men til gengæld var der en klar forskel på ordforrådet hos hele gruppen af børn med hørenedsættelse sammenlignet med børn, der har normal hørelse, selv om størstedelen af de 55 børn, der deltog i forsøget, har udviklet sig positivt over tre år med AVT.

Børn med CI og høreapparater har gavn af at få AVT i 3 år – men skal have mere
Da resultatet viser, at børn med CI og høreapparater ikke når samme niveau som børn med normal hørelse (ordforrådsmæssigt), anbefaler forfatterne i artiklen,  at man tilbyder AVT i Danmark til alle børn med høretab uanset hvilken høreteknik de har.

Differences and similarities in early vocabulary development between children with hearing aids and children with cochlear implant enrolled in 3-year auditory verbal intervention. Lone Percy-Smith, Maria Hallstrøm, Jane Lignel Josvassen, Jeanette Hølledig Mikkelsen, Lena Nissen, Evaline Dieleman, Per Cayé-Thomasen (artiklen kan downloades frem til 15. april 2018)

 

Fakta om Audio Verbal Therapy:
Bedre høreteknisk udstyr – CI, høreapparater, benforankret CI m.fl. – betyder, at langt de fleste børn kan få auditiv tilgang til talelyde og dermed få mulighed for at udvikle et talesprog og blive inkluderet i almene pasnings- og skoletilbud. 

AVT – Auditory Verbal Therapy – er en metode eller model, der anvendes til forældre til børn med høretab. Modellen er udviklet af professionelle hos AG Bell Academy for Listening and Spoken Language. Det er professionelle, der i mange år har arbejdet med børn med høretab. AVT er udbredt i Danmark, og Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse for børn og unge med tidligt konstateret høretab anbefaler, at den talehørepædagogiske indsats tager udgangspunkt i AVT-metodens principper og retningslinjer.

Grundfilosofien bag AVT er at give hjernen adgang til den bedst mulige lyd for derigennem at give de bedste betingelser for udviklingen af den auditive sans. Det skal dels ske ved, at barnet bliver tidligt diagnosticeret og behandlet med høreteknologi og dels ved, at barnets forældre og andre omsorgsgivere målrettet stimulerer barnet auditivt i alle hverdagens aktiviteter og gøremål. Målet er, at barnet udvikler et alderssvarende talesprog. Læs mere om AVT på denne website.