Ny rapport peger på alvorlige mangler i anerkendelsen af døv tegnsprogstolkning som fag

Dårlige lønforhold, manglende anerkendelse af tolkenes profession og manglende uddannelsesmuligheder. Det er den barske virkelighed for mange døve tegnsprogstolke, viser en rapport, som netop er blevet udgivet. Her afdækkes op til 310 døve tegnsprogstolkes arbejdsforhold i 30 europæiske lande, deriblandt Danmark.

Foto: Danske Døves Landsforbund

Den første indgående undersøgelse af døve tegnsprogstolke er netop udkommet under titlen ‘Deaf Interpreters in Europe’. Rapporten er skrevet af Mette Sommer Lindsay og giver et oversigt over døve tegnsprogstolkes situation i 30 europæiske lande, og dækker over tolkenes organisering, uddannelsesmuligheder, arbejdsvilkår og anerkendelsen – eller manglen på samme – af deres faglighed.

Døve tegnsprogstolke som profession
I de senere år er det blevet mere almindeligt at tale om døve tegnsprogstolke som en profession. Døve tegnsprogstolke har et andet tilgang til tegnsprog i forhold til hørende tegnsprogstolke, da de tolker til og fra deres eget modersmål. En døv tegnsprogstolk er en specialist, der tilbyder tolkning, oversættelse og omskrivninger på modersmålstegnsproget såvel som andre visuelle og taktile kommunikationsformer som anvendes af døve, døvblinde og hørehæmmede.

Erasmus+ projekt: Developing Deaf Interpreting
Projektet ‘Developing Deaf Interpreting’ er finansieret af Erasmus+ og skal i løbet af tre år udgive tre forskellige rapporter, som alle skal bidrage til en videreudvikling af tegnsprogstolkning foretaget af døve som en profession. Projektet har flere forskellige delstudier tilknyttet via samarbejdspartnere, og af disse er bl.a. Hamburg Universitets studie i hvordan man oversætter skriftlig tekst til tegnsprogstekst, Portugals Polytekniske Instituts arbejde med at få døve tegnsprogstolke til at tolke TV-nyheder m.m. og Finlands HUMAK’s lingvistiske analyse af, hvordan døve forklarer matematiske begreber på tegnsprog, og hvordan det kan udfordre hørende tegnsprogstolkes tolkning.

Et indblik i den europæiske døvetolkning
Det netop udgivne rapport er bearbejdet på basis af en række spørgeskemaer udsendt til både døve tegnsprogstolke, nationale døveforbund og nationale tegnsprogstolkeforeninger, da formålet har været at undersøge og få afdækket faktuelle data om døve tegnsprogstolkes situation i Europa.

Her har man lagt vægt på at dokumentere en række faktuelle oplysninger:

  • Antallet af døve tegnsprogstolke
  • Uddannelsesmuligheder for døve tegnsprogstolke
  • Døve tegnsprogstolkes arbejdsvilkår og hvordan de aflønnes / finansieres
  • Døve tegnsprogstolkes adgang til tolkeforeninger
  • Anerkendelse af døv tegnsprogstolkning som profession


Stor variation i antallet af døve tegnsprogstolke i det enkelte land
Nogle af de fakta, som især springer en i øjnene er den store variation i, hvordan de europæiske lande behandler døve tegnsprogstolke – og antallet af døve tegnsprogstolke i de enkelte lande i forhold til den døve befolkningsandel. Frankrig, Tyskland og Storbritannien er med henholdsvis 45, 30 og 20 formelt anerkendte døve tegnsprogstolke de tre lande med flest døve tegnsprogstolke – men de er samtidig lande, som skraber bunden hvad angår antallet af døve tegnsprogstolke i forhold til den døve befolkningsandel. Her topper lande som Slovenien, Island og Belgien med mellem fire og seks døve tegnsprogstolke pr. 1000 døve borgere i modsætning til Frankrig, Tyskland og Storbritannien, hvor der er mellem 0,2-0,3 døve tegnsprogstolke pr. 1000 døve borgere.

Manglende anerkendelse af døve tegnsprogstolke
Rapporten fremhæver også, at selv om nogle lande anerkender behovet for døve tegnsprogstolke, giver de ikke nødvendigvis økonomisk støtte til fagets udvikling – og lønnen for døve tegnsprogstolke i disse lande er tit tilsvarende mangelfuld. Besvarelser fra tolkeforeninger og døveforeninger viser modstridende oplysninger omkring antallet og eksistensen af døve tegnsprogstolke: flere foreninger fra hhv. Letland, Grækenland, Norge, Island og Rumænien underkendte tilstedeværelsen af uddannede døve tegnsprogstolke i deres eget regi, selv om de individuelle besvarelser fra døve tegnsprogstolke som arbejdede i de overnævnte lande viste det modsatte.

Døve tegnsprogstolkes uddannelsesmuligheder og arbejdsvilkår
De 88 individuelle besvarelser fra døve tegnsprogstolke viser en stor variation i uddannelsesmuligheder og -niveau.17 lande tilbyder uddannelse til henholdsvis døve og hørende tegnsprogstolke, men knap 14% af respondenterne angiver, at deres lande ikke tilbyder en formel uddannelse til hverken døve eller hørende tegnsprogstolke.

Mange af de døve tegnsprogstolke har mindre end 5 års erhvervserfaring og det viser, at professionen er relativ ny og stadig under udvikling, der bl.a. har den konsekvens, at mange lande giver døve tegnsprogstolke en tidsbegrænset certifikat, der  med jævne mellemrumskal fornys i modsætning til hørende tegnsprogstolke, der ikke er pålagt kravet om at få opdateret deres tolkecertifikat. Det afspejles i, at knap 83% af respondenterne har registreret, at de arbejder som tolk på deltid – de resterende 17% arbejder med faget på fuld tid.

Knap 43% får ikke altid løn for at tolke
Det samme gør sig gældende med lønforhold – her fremhæves det, at mange af de døve tolke ikke bliver betalt for at udføre et tolkearbejde. Som forklaring angiver rapporten, at da døve tegnsprogstolke stadig er en forholdsvis ny profession, mangler den stadig at opnå status af en seriøs profession i mange lande.

Stort informations- og holdningsarbejde behøves
Rapporten slutter af med at understrege, at der stadig er lang vej, før tegnsprogstolkning udført af døve bliver et accepteret og respekteret erhverv, og at der skal ske en del ændringer både i informationsniveau og i holdningsbearbejdelse. Blandt andet har kun 50% af de nationale tolkeforeninger accepteret, at døve tegnsprogstolke kan blive medlem af deres organisation – og kun seks lande ud af de 30 lande, som deltog i undersøgelsen, har givet tegnsprogstolkning udført af døve fuld anerkendelse og respekt som profession.

Hent et gratis eksemplar af rapporten på Danske Døves Landsforbund – eller download den gratis via Developing Deaf Interpretings website og få det fulde indblik.